Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,  aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Concreet Concept BV  (hierna, Concreet Concepts), onder welke handels- of merknaam dan ook zaken verkoopt of adviezen verleent.

1.2 Concreet Concepts wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden,  Concreet Concepts wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden,  welke van deze Algemene Verkoopvoorwaarden afwijken, van de hand.  Indien koper bij zijn acceptatie verwijst naar zijn eigen voorwaarden en  deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zouden zijn, dan is  Concreet Concepts niet gebonden.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden  vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen  van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig  niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel  mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.

Artikel 2: Offertes

2.1 Offertes van Concreet Concepts zijn vrijblijvend.  2.2 Tenzij anders vermeld, is de offerte gedurende 30 dagen van kracht.  2.3 Concreet Concepts kan de offerte nog tot acht dagen na aanvaarding door de koper  intrekken. Alsdan zijn geen van beide partijen gebonden.

Artikel 3: Totstandkoming

3.1 De overeenkomst wordt onherroepelijk door verzending van de schriftelijke  orderbevestiging door Concreet Concepts en wel vanaf de dagtekening daarvan.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn bepalend.

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en  andere belastingen en heffingen opgelegd door de overheid.

4.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief kosten van  opslag en vervoer vanaf de plaats van fabricage.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 Concreet Concepts behoudt zich het recht voor de te leveren zaken te voorzien van haar naam, merk en/of codering.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, mag Concreet Concepts ten hoogste 10%  meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheden leveren. De  koopprijs wordt dienovereenkomstig verhoogd respectievelijk verlaagd.

5.3 Ook indien op monster of proef is verkocht, worden de afgeleverde zaken  nog geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien sprake mocht  zijn van aan een normale fabricage inherente afwijkingen, variaties of  verschillen in uitvoering, ongeacht of deze zich binnen dezelfde of tussen  verschillende afleveringen voordoen. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en –nuances.

5.4 Onverminderd het in lid 3 bepaalde beantwoorden de zaken in elk geval aan  de overeenkomst, indien uiterlijk waarneembare eigenschappen, zoals  afmetingen, opdruk, kleuren en dergelijke, overeenkomen met door koper  goedgekeurde monsters en/of proeven.

Artikel 6: Verpakking

6.1 Voor ieder soort product is een door Concreet Concepts te bepalen verpakking in de prijs begrepen, onverminderd het recht van Concreet Concepts statiegeld in rekening te brengen.

6.2 Verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Concreet Concepts en dient zo spoedig  mogelijk te worden teruggegeven.

6.3 Artikel 6.2 is niet van toepassing op kennelijk eenmalig verpakkings-  materiaal, zoals bijvoorbeeld krimpfolie. Concreet Concepts is niet verplicht dergelijk  materiaal terug te nemen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Concreet Concepts geheel of ten dele, blijvend of tijdelijk, wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in  lid 3, heeft Concreet Concepts het recht hetzij:

a. de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke  kennisgeving aan koper voor dat deel van de overeenkomst, dat niet kan  worden uitgevoerd;

b. door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper de nakoming van  dat deel van die verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te  schorten zolang de verhindering duurt.

7.2 Ook na opschorting blijft Concreet Concepts bevoegd op grond van deze  overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te ontbinden.

7.3 Onder overmacht worden onder meer verstaan:  Oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheids-  maatregelen, brand, lock-outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en  grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of  watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of  gereedschappen, mislukking bij de uitvoering in druk of lak die herdrukken  nodig maakt, onvoorziene bezwaren bij het aanmaken van stempels en  soortgelijke eventualiteiten, alsmede het niet-nakomen van derden van  hun verplichtingen jegens Concreet Concepts door welke oorzaak ook, zonder dat  Concreet Concepts invloed van een en ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.

Artikel 8: Aflevering

8.1 Voor het geval geen tijdstip van aflevering is overeengekomen, dient koper  de zaken af te nemen binnen één maand na schriftelijke mededeling van  verkoper de zaken gereed zijn voor afname.

8.2 Concreet Concepts is bevoegd in gedeelten af te leveren. Koper is dan telkens een even-  redig deel van de koopprijs verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen  dient koper alle zaken uiterlijk zes maanden na het inwerktreden van de  overeenkomst af te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de zaken  afgeleverd af, een door Concreet Concepts aangewezen locatie van Concreet Concepts.

8.4 Concreet Concepts is bevoegd de zaken op een andere plaats dan bepaald in 8.3 af te  leveren tegen vergoeding van eventuele hogere transportkosten voor  koper, behoudens overmacht.

8.5 Verkochte zaken zijn steeds vanaf de locatie van Concreet Concepts voor rekening  en risico van koper. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden  beschouwd, alles ongeacht eventuele andersluitende bedingen terzake  tussen verkoper en derden.

8.6 Concreet Concepts is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien die direct of  indirect mocht zijn ontstaan bij overschrijding van de termijn voor  aflevering.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Concreet Concepts behoudt zich de eigendom van afgeleverde zaken voor totdat de  koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit overeenkomsten  met Concreet Concepts in de zin van artikel 92 van Boek 3 BW.

Artikel 10: Betaling

10.1 Plaats van betaling is het kantoor van Concreet Concepts  Koper is bevoegd te betalen door middel van bijschrijving of storting op een  door Concreet Concepts aan te wijzen bank- en/of girorekening.

10.2 Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na  dagtekening door koper te worden voldaan.  10.3 Koper is nimmer gerechtigd tot inhouding of verrekening.

10.4 Concreet Concepts is te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de overeenkomst  betaling dan wel zekerheid daarvoor te verlangen, voordat uitvoering van  de overeenkomst wordt gegeven.

Artikel 11: Ondeugdelijke levering/productaansprakelijkheid

11.1 In geval van toerekenbare tekortkoming van Concreet Concepts vervalt kopers recht  op schadevergoeding

a. indien de schade niet binnen drie maanden na aflevering én binnen een  maand na verwerking schriftelijk ter kennis van Concreet Concepts is gebracht;

b. Indien koper schade met inachtneming van een redelijkerwijs van hem te  verlangen zorgvuldigheid had kunnen voorkomen.

11.2 De totale schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de factuur-  waarde van de ondeugdelijk gebleken zaken.

Artikel 12: Reclames

12.1 Koper dient eventuele bezwaren, wegens het niet beantwoorden van de  afgeleverde zaken aan de overeenkomst, binnen één maand na aflevering  schriftelijk en deugdelijk gespecificeerd ter kennis van Concreet Concepts te brengen. Bij overschrijding van deze termijn is Concreet Concepts niet aansprakelijk. Koper dient  desgevraagd onverwijld alle door Concreet Concepts gewenste gegevens welke  redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de vaststelling van  aansprakelijkheid en de (omvang van de) schade te verstrekken op straffe  van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

12.2 Ieder recht op schadevergoeding vervalt één jaar na aflevering van de  desbetreffende zaken, indien Concreet Concepts niet binnen die termijn wordt  gedagvaard voor de bevoegde rechter.

Artikel 13: Niet nakoming door koper

13.1 Koper is in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is, indien hij volgens  de bepalingen van artikel 10 niet tijdig betaalt.

13.2 Bij het intreden van verzuim is de gehele koopprijs opeisbaar, ook ten  aanzien van nog niet afgeleverde zaken.  Bij verzuim is koper naast vergoeding van de wettelijke rente voor handels-  vorderingen en andere schade tevens alle kosten van (buiten)gerechtelijke  invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het  factuurbedrag.

13.3 Ingeval koper in verzuim verkeert is in dit geval, Concreet Concepts bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat koper de volledige koopprijs  heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

13.4 Daarnaast is Concreet Concepts bevoegd de overeenkomst buiten rechte te  ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan koper, ook als Concreet Concepts  aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen had opgeschort. Dit  laat onverlet het recht op volledige vergoeding van alle schade van Concreet Concepts

Artikel 14: Adviezen

14.1 Adviezen worden door Concreet Concepts naar beste weten gegeven. Iedere  aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.

Artikel 15: Rechten van intellectuele en industriële eigendom

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door of in opdracht van Concreet Concepts  ontworpen tekeningen en modellen en/of merken, merktekens of andere  aanduidingen zijn en blijven haar eigendom. Koper is verplicht deze rechten  te eerbiedigen en Concreet Concepts van inbreuk onverwijld op de hoogte te stellen.

15.2 Koper vrijwaart Concreet Concepts tegen alle aanspraken van derden wegens  (vermeende) inbreuk op auteurs-, octrooi- en/of merkenrechten of enig  ander recht van industriële en/of intellectuele eigendom van die derden.

Artikel 16: Productiemiddelen

16.1 De voor de vervaardiging van de aan koper afgeleverde zaken  aangemaakte productiemiddelen zoals vormen, stempels, matrijzen, films,  platen en dergelijke, blijven eigendom van Concreet Concepts, ook als deze geheel  of gedeeltelijk aan koper in rekening zijn gebracht.

Artikel 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten en de totstandkoming daarvan is Nederlands recht  van toepassing.

17.2 Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de voor Harderwijk  bevoegde rechter in de Rechtbank Zutphen.